Vážení klienti,

veľmi si vážime Vašu dôveru a chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť. Vami poskytnuté osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.
Kupujúci potvrdením obchodných podmienok berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté vyplnením údajov pri zadaní objednávky sa spracovávajú v súlade s § 10 ods. 3 písm. b/ zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.4.
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Môj účet“.

9.5.
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.6.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.7.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c)  ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm.e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.8.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných
podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek  elektronickou, alebo písomnou formou. 

9.9. Poučenie dotknutej osoby v zmysle Zákona (§28):

1. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 2) v tomto odseku, ste oprávnený sa oboznámiť s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis (zoznam) vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,

f) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

g) potvrdenie, či sú alebo nie sú o vás osobné údaje spracúvané,

h) blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

2. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ budete informovaný v lehote 30 dní;

3. Môžete podať oznámenie úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú;

4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca;

5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu.


Zisťovanie údajov:
Na našich serveroch zhromažďujeme informácie, ktorá nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva internetový prehliadač. Ide o tieto údaje:
•    Typ a verzia prehliadača
•    Používaný operačný systém
•    URL predchádzajúcej navštívenej stránky
•    IP adresa
•    Čas požiadavky na server

Pri ukladaní nie sú tieto údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Tieto údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. Vaša IP adresa je po ukončení návštevy na našom serveri vymazaná.

Cookies

26. mája vstúpila do platnosti vyhláška o používaní cookies v EU, ktorá sa týka väčšiny web stránok. Ak sú na stránke použité cookies, musí si prevádzkovateľ stránky podľa tejto vyhlášky vyžiadať súhlas na ich použitie od návštevníka stránky.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá do pamäte počítača.
Na stránke tatrakon.sk používame len základné cookies, ktoré zvyšujú užívateľský komfort a nijakým spôsobom nezasahujú do súkromia návštevníka stránky. Cookies používame na zistenie, či návštevník na stránke už bol, ktoré stránky, či nastavenia použil. Tieto údaje slúžia len na nastavenie stránky pri ďalšej návšteve užívateľa. Cookies nie sú prepojené na meno, heslo, či adresu užívateľa a taktiež nie sú viditeľné pre tretiu stranu / osobu. V prípade, že nechcete takéto nastavenie povoliť, je možné v každom internetovom prehliadači cookies zakázať. Na pohodlné prezeranie internetu sú však cookies potrebné, a preto vám odporúčame si ich ponechať – nespôsobia žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

Využitie sociálnych pluginov

Na našej stránke www.tatrakon.sk je k dispozícii takzvaný „sociálny plugin“, ktorý umožňuje prepojenie na sociálnu sieť facebook.com, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tento plugin je označený logom Facebook a umožňujú pomocou priameho spojenia oznamovať určité obsahy vašim známym a priateľom, členom sociálnych sietí.
Keď vstúpite do internetovej prezentácie TATRAKON spol. s. r.o. na doméne www.tatrakon.sk, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah pluginu prenáša Facebook priamo do vášho prehliadača, ktorý ho následne integruje do webstránky.
Tento plugin prenáša na Facebook informácie o tom, že ste otvorili túto web stránku – www.tatrakon.sk. Ak ste prihlásení na Facebook, dokáže priradiť vašu návštevu k vášmu Facebook účtu. Táto výmena informácií prebieha už keď navštívite našu internetovú prezentáciu, bez ohľadu na vašu interakciu s pluginom. Ak vstúpite do interakcie s pluginmi, napríklad pri stlačení tlačidla „Páči sa mi to“, zodpovedajúce informácie sa odošlú priamo do Facebooku vaším prehliadačom a uložia sa tam. Informácie o cieli a rozsahu získavania údajov ako aj o ich ďalšom spracovaní a využití Facebookom, spolu s vašimi právami a doplnkovými nastaveniami na ochranu vášho súkromia, nájdete v poznámkach o ochrane osobných údajov na Facebooku (http://www.facebook.com/policy.php).

Ak nechcete, aby Facebook zbieral údaje o tom, že ste prišli na stránku www.tatrakon.sk, musíte sa odhlásiť z Facebooku ešte pred otvorením internetovej prezentácie spoločnosti TATRAKON spol. s r.o..